Устав общественной организации "Ассоциация "Современный мир пчеловодства"


1.Загальні положення

 

1.1.  Громадська   організація  «Асоціація «Сучасний світ бджільництва»  (надалі - Асоціація) є  місцевою громадською   організацією, що об’єднує на добровільних засадах  громадян України на основі єдності інтересів для реалізації мети та завдань передбачених цим  Статутом .

1.2. Асоціація має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію Мелітопольського району Запорізької області.

1.3. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, чинним законодавством та цим  Статутом.

1.4. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, банківські рахунки, печатку і штампи зі своїм найменуванням, а також атрибутику і бланки, власну символіку зразки яких затверджуються Правлінням Товариства і реєструються відповідно до чинного законодавства.

1.5. Асоціація може від свого імені укладати договори і угоди, як в Україні так і за її межами.

Повна назва Асоціації:

українською мовою: громадська організація «Асоціація «Сучасний світ бджільництва»;

російською мовою: общественная организация «Ассоциация «Современный мир пчеловодства».

Скорочена назва:

українською мовою: ГО «Асоціація «Сучасний світ бджільництва»;

російською мовою: ОО «Ассоциация «Современный мир пчеловодства».

1.6. Асоціація відповідає по своїх зобов’язаннях власним майном та фінансовими коштами, що їй належать. Держава та її органи і установи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації, так як і Асоціація не відповідає за зобов’язання держави, її органів та установ. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів так само, як і її члени не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

1.7. Асоціація створена без обмеження терміну дії.

1.8. Юридична адреса Асоціації: 72360, Запорізька обл., Мелітопольський район, с. Вознесенка, вул. Кримська, будинок 279.  

2. Мета, завдання та форма діяльності Асоціації 

        2.1. Основною метою Асоціації є задоволення та захист інтересів своїх членів шляхом сприяння  розвитку бджільництва, обміну знаннями, досвідом пасічницької діяльності та ефективного використання продуктів бджільництва.  

        2.2. Основними завданнями Асоціації  бджолярів  є: 

    - об’єднання  бджолярів  для сприяння організованому і ефективному веденню бджільництва та спрямованому запиленню бджолами ентомофільних сільськогосподарських культур і дикорослої флори;

     - сприяння  організації  раціонального використання природних, матеріальних і трудових ресурсів при виробництві продукції бджільництва;

     - сприяння поліпшенню породності бджіл, розширенню посівів і насаджень медоносів;

          -  сприяння впровадженню в любительське бджільництво досягнень науки та передового  досвіду в цій галузі;

          - сприяння розвитку матеріально – технічної бази бджільництва;

          - сприяння органам ветеринарної служби і бджолярам в боротьбі з захворюваннями і шкідниками бджіл та захист їх від отруєнь пестицидами і гербіцидами;

- надання допомоги бджолярам у придбанні бджоляного інвентарю, бджолиних маток, пакетів бджіл та бджолиних сімей;

           - участь у проведенні науково – практичної роботи серед  бджолярів  – любителів для сприяння збільшенню обсягів виробництва й продажу населенню України продукції бджільництва.

        2.3. Асоціація відповідно до покладених на неї завдань :

- сприяє вивченню й узагальненню передових методів ведення бджільництва та поширює їх серед  бджолярів  – любителів;

- бере участь в   організації  лекцій, семінарів, бесід і консультацій з питань бджільництва, учбово-медичних кабінетів та виставок;

- сприяє виготовленню пасічницького інвентарю та інших виробів для потреб бджільництва, виведенню плідних бджолиних маток, виробництву пакетів бджіл, а також купівлі, будівництву або оренді об’єктів виробничого та культурно – побутового призначення для потреб Товариства;

- надає допомогу членам Товариства з питань транспорту для перевезення пасік;

- сприяє у забезпеченні племінними бджолиними матками і пакетами бджіл, пасічницьким інвентарем та іншими матеріалами, необхідними для ведення бджільництва, а також у збуті виробленої продукції бджільництва;

- засновує в установленому порядку засоби масової інформації через які систематично висвітлює питання бджільництва та діяльність Товариства ;

- сприяє розведенню бджіл у підсобних господарствах підприємств, установ і організацій, у школах, школах-інтернатах та інших учбових закладах, дитячих будинках, садівницьких (виноградарських) товариствах. 

3. Члени Асоціації, їх права і обов’язки 

        3.1. В Асоціації є два види членства: індивідуальне і колективне. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, які досягли 18 років і бажають займатися бджільництвом.

Колективними членами Товариства можуть бути колективи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, в т. ч. громадські організації, які займаються бджільництвом.

       3.2. Прийом громадян у члени Асоціації проводиться Правлінням на підставі письмової заяви бажаючого вступити до Асоціації та затверджується рішенням загальних зборів Товариства.

     Прийом у колективні члени Асоціації проводиться за рішенням підприємства, організації, установи, які виявили бажання вступити до Асоціації.  

      3.3. Члени Асоціації мають право: 

- брати участь у зборах Асоціації, вносити в будь-який орган Асоціації пропозиції з питань його роботи;

- обирати і бути обраним до керівних та контрольних органів Асоціації;

- вносити питання на розгляд органів управління Асоціації;

- користуватися виділеними Асоціацією медоносними угіддями при суворому додержанні встановлених ветеринарно – санітарних правил;

- одержувати від Асоціації допомогу та консультації з питань бджільництва;

- брати участь у виставках, конкурсах та інших масових заходах, які проводяться Асоціацією;

- отримувати від органів управління Асоціації інформацію про їх діяльність і користуватися захистом з боку Асоціації своїх інтересів, передбачених цим  статутом;

- опубліковувати інформаційні матеріали, статті, методичні рекомендації після обговорення та схвалення Головою Асоціації;

- вийти зі складу Асоціації.

3.4. Члени Асоціації зобов’язані:

- додержуватись вимог  Статуту, виконувати рішення Загальних зборів та інших керівних органів Асоціації;

-  брати активну участь в роботі Асоціації, виконувати договірні зобов’язання;

- залучати до Асоціації нових членів;

- дбайливо ставитись до майна Асоціації;

- брати участь у заходах, які проводить Асоціації;

- суворо дотримуватись зоотехнічних та ветеринарно – санітарних правил;

- систематично підвищувати рівень своєї кваліфікації;

- своєчасно сплачувати членські внески.

3.5. Колективні члени Асоціації здійснюють свої права через довірених представників, кількість яких встановлюється Правлінням Асоціації.

3.6. За активну участь у роботі Асоціації, досягнуті успіхи у розвитку бджільництва до його членів можуть застосовуватися такі заохочення

- нагородження грамотою, дипломом Асоціації;

- присвоєння звання „ Почесний член Асоціації бджолярів ”  

3.7. За порушення  Статуту  до членів Асоціації можуть застосовуватися такі заходи  громадського  впливу: 

- зауваження;

- догана;

- виключення з членів Асоціації.

Рішення про виключення з членів Асоціації приймається загальними зборами  організації  за поданням Правління.

4. Структура, органи керівництва і контролю Асоціації 

4.1. Органами управління Асоціації є: Загальні збори членів Асоціації або їх представників, Правління Асоціації, Голова Асоціації та ревізор.

4.2. Вищим керівним органом Асоціації є: Загальні збори членів (надалі Збори) які скликаються Правлінням Асоціації один раз на рік.

Головним завданням Зборів є забезпечення досягнення мети та завдань діяльності Асоціації.

Позачергові Збори можуть скликатися з ініціативи Правління Асоціації або на вимогу не менш як однієї третини її членів.

4.3. Виключною компетенцією Зборів є:

- прийняття Статуту Асоціації, внесення до нього змін і доповнень;

- обрання з числа членів Асоціації терміном на три роки Правління Асоціації чисельністю трьох осіб та ревізора;

- заслуховування і затвердження звітів Правління Асоціації і ревізора;

- визначення основних та довгострокових напрямків діяльності Асоціації;

- вирішення питання щодо припинення  діяльності Асоціації.

  4.4. Виконавчим органом управління діяльністю Асоціації у період між Зборами є Правління Асоціації.  

Правління Асоціації:  

- організовує виконання  рішень зборів та вимог Статуту Асоціації; 

- розглядає і затверджує перспективні та поточні плани роботи, кошториси витрат, бухгалтерські звіти Асоціації;

- скликає Збори Асоціації і готує до них звіти та інші матеріали;

- проводить усю роботу відповідно до затвердженого плану;

- при необхідності утворює дирекцію Асоціації, затверджує її штат, посадові оклади, порядок матеріального заохочення її співробітників, призначає на посаду та звільняє з посади керуючого справами і головного бухгалтера;

- розглядає і затверджує річний звіт дирекції Асоціації та річний бухгалтерський звіт;

- затверджує кошторис Асоціації;

- приймає рішення про створення госпрозрахункових підприємств, установ, організацій, затверджує положення про них;

- розпоряджається коштами та майном Асоціації в межах установлених законодавством і цим Статутом, укладає договори, відкриває рахунки в установах банків;

- представляє інтереси Асоціації на всіх підприємствах, в установах та організаціях, видає довіреності;

- організовує роботи, що до  проведення в установленому порядку нарад, виставок, екскурсій та інших заходів пов’язаних з діяльністю Асоціації;

- затверджує єдині зразки атрибутики  Асоціації, членського квитка і нагрудного значка для його членів а також печатки, штампів та бланків Асоціації;

- вирішує інші питання, що стосується діяльності Асоціації, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та ревізора;

- затверджує умови застосування заохочень до членів Асоціації, встановлює розмір матеріальної допомоги членам товариства та порядок її надання;

- розглядає питання, внесені членами Асоціації.

        4.5. Засідання Правління  Асоціації проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Рішення Правління Асоціації оформлюються письмово, підписуються Головою, секретарем засідання Правління Асоціації та скріплюється печаткою. Роботою Правління керує Голова Правління, який одночасно є Головою Асоціації та має право блокувати рішення, прийняті Правлінням Асоціації та Зборами Асоціації.

  4.6. Голова Асоціації, який діє на принципах єдиноначальності:

-   організовує роботу Правління Асоціації;

-   вносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;

- може блокувати рішення, прийняті Правлінням Асоціації та Зборами Асоціації;

-   здійснює оперативне управління коштами та майном Асоціації;

- від імені Асоціації без довіреності одноособово підписує угоди і договори та інші офіційні документи Асоціації;

-   забезпечує виконання поточних і перспективних планів Асоціації;

- виконує інші функції, що витікають з цього Статуту та чинного законодавства. 

         4.7. Контролюючим органом Асоціації є Ревізор. Строк повноважень ревізора визначається Зборами членів Асоціації. Ревізором не може бути член Правління та штатні працівники Асоціації. 

Ревізор:

- щорічно проводить ревізії статутної (господарської) діяльності Асоціації, перевіряє додержання кошторисної дисципліни, встановленого порядку обліку та звітності;

- здійснює перевірки дотримання членами та керівними органами Асоціації положень Статуту;

- перевіряє виконання рішень Зборів та інших керівних органів Асоціації;

- виносить на обговорення відповідних органів Асоціації наслідки ревізій та пропозиції по усуненню виявлених недоліків.

         4.8. Рішення Зборів Асоціації, засідання Правління Асоціації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів цих органів та вони затверджені або погоджені Головою Асоціації.

       Вибори всіх керівних і контролюючого органу Асоціації проводяться відкритим голосуванням. 

5. Майно та кошти Асоціації 

        5.1.   З метою виконання статутних завдань, Асоціація має право здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом  створення нею госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств. Асоціація має право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками (членами) або державою в установленому порядку, набуте за рахунок вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами чи організаціями, а також на майно придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

        5.2.   Внески до Асоціації можуть здійснюватися грошима, матеріальними цінностями, нерухомим майном, обладнанням, роботами та послугами в установленому чинним законодавством порядку.

        5.3. Грошові внески  Асоціації складаються з:

- вступних і щорічних членських внесків;

- інших надходжень( в т.ч. благодійних внесків).

Розмір вступних і членських внесків для членів Асоціації визначається Правлінням Асоціації.

Члени Асоціації, які без поважних причин протягом поточного року не сплатили  членські внески, вважаються вибулими і можуть бути знову прийняті в члени Асоціації на загальних умовах.

Членам Асоціації, які вибули або виключені з неї вступні і членські внески не повертаються.

5.4. Асоціація може мати у власності будинки, споруди, майно виробничого, культурно-просвітницького та оздоровчого призначення, грошові кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Асоціації.

У власності Асоціації можуть бути також підприємства, створені або придбані за рахунок коштів Асоціації.  

5.5. Асоціація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності і призначенням майна. 

5.6.   Асоціація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання матеріальної або благодійної допомоги. Структуру та кошторис використання коштів розробляє і затверджує Правління Асоціації.

5.7   Витрати, що пов’язані з діяльністю Асоціації та утримання штатних працівників, здійснюється за рахунок коштів Асоціації. Майно та кошти Асоціації використовуються на виконання мети та завдань Асоціації. 

6. Облік і звітність Асоціації 

6.1. Асоціація веде оперативний і бухгалтерський облік та статистичну звітність у порядку, встановленому  чинним законодавством України.

6.2. Асоціація надає звітність про свою діяльність органам державного управління, податкової адміністрації та іншим державним органам згідно з чинним законодавством.

6.3. Асоціація проводить ревізію своєї статутної (господарської) діяльності не менш, як раз на рік, а позачергові ревізії за рішеннями Правління Асоціації, або загальних зборів членів Асоціації.

6.4. Асоціація також може залучати для проведення ревізії своєї діяльності незалежних аудиторів.

 7. Міжнародні зв’язки 

Асоціація відповідно до своїх статутних завдань може заснувати або вступати в міжнародні громадські (не урядові) організації, утворювати міжнародні товариства об’єднань громадян, підтримувати  прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.  

8. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації

8.1.  Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться рішенням Загальних зборів. 

8.2. Про зміни, що сталися в статутних документах Асоціація повідомляє реєструючий орган в 5-ти денний термін.

   9. Порядок припинення діяльності Асоціації

9.1. Діяльність Асоціації може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації.

        9.2. Реорганізація Асоціації здійснюється відповідно рішення Загальних зборів членів Асоціації.

        9.3. Ліквідація Асоціації відбувається відповідно рішення Загальних зборів членів Асоціації або в порядку передбаченому чинним законодавством, за рішенням суду.

Для ліквідації Асоціації, органом, що прийняв рішення про ліквідацію, створюється ліквідаційна комісія.

        9.4. Кошти та майно що залишились після ліквідації Асоціація не можуть бути розподіленими між його членами і повинні бути використані для виконання цілей передбачених Статутом, а у випадках, передбачених Законом, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.